Η εταιρία περιλαμβάνει τρεις διευθύνσεις/τομείς (Τομέας Έργων Δημοσίου, Ιδιωτικού και Τομέας Διεθνών Έργων) που είναι κατάλληλα στελεχωμένοι και διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Η οργανωτική διάρθρωση στις εταιρίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα: