Έργα Διαχείρισης (Project Management)


EcoTours Logo

 

Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων

 

Το πρόγραμμα ECOTOURS θα βελτιώσει την ικανότητα των τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και του τουριστικού οικοσυστήματος αυτών των κοινοτήτων, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές αρχές,πρακτικές και πρότυπα στις επιχειρήσεις τους [...]

 

 


 

WAKE - Working Along with Key Experts

 

Συντονιστής: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

Εταίροι:EnorosConsultingLtd; Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός; APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Πορτογαλία); ADAVAS - Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Ισπανία);

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχοι προγράμματος

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τα θύματα εγκλήματος και βίας
 • Εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα
 • Παροχή πληροφόρησης για εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην δικαιοσύνη
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ειδικών

 

Δράσεις

 • Διεκπεραίωση έρευνας για καταγραφή της κατάστασης και του συστήματος που επικρατεί στην Κύπρο σχετικά με την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα θυμάτων εγκλημάτων και βίας.
 • Διεκπεραίωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε θέματα: πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, φαινόμενο ενδοοικογενειακής βίας, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, θύματα μετανάστες και εμπορίας προσώπων.
 • Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και μελετών περιπτώσεων σε επαγγελματίες και ασκούμενους που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας στην Κύπρο.
 • Δημιουργία ενός εργαλείου για ειδικές διαδικασίες ελέγχου για την αναγνώριση των θυμάτων καθώς τον ανάλογο Οδηγό με κατευθυντήριες γραμμές.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Αντίκτυπο

 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας.
 • Εμπλουτισμός της γνώσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών του τομέα.
 • Εξασφάλιση και διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και παροχής πληροφόρησης όλων των θυμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες.
 • Ενίσχυση της δια-τμηματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και ανταλλαγή καλών πρακτικών, το οποίο θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση ενός συστήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.wake.org.cy/?lang=GR

 

Περίοδος:  11/2015–04/2017 

Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Παροχή Υπηρεσιών Tεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για το Εργο  «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης »

 

Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η  Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» που εντάσσεται στην κατηγορία 79420000.

 

Περίοδος:  10/2012–09/2015 

Αποδέκτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

Σύμβουλος Διαχείρισης για το Έργο «Θαλάσσια- Επιτήρηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος, 2007- 2013»

 

Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου στην εκτέλεση των εργασιών που προκύπτουν για την οικονομική και διοικητική διαχείριση και υλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης» μέχρι την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο 2013.
Το περιεχόμενο του έργου διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες δραστηριοτήτων:

 

 • Δραστηριότητα 1: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων της Αστυνομίας Κύπρου που προκύπτουν από την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου σε σχέση με τη διοίκηση του Έργου, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου/Επικεφαλή Εταίρου προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, όπως αυτές προκύπτουν από την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

 • Δραστηριότητα 2: Διαχείριση και Συντονισμός

Ο Σύμβουλος θα συνδράμει την Αστυνομία Κύπρου, ως Δικαιούχου του έργου, στην διεκπεραίωση των ακόλουθων:
- Συναντήσεις εργασίας,
- Διαχείριση Έργου, μέσω της εκπόνησης και υποβολής:

 

 1. Σχεδίου Εργασίας Έργου,
 2. Τριμηνιαίων Αναφορών Προόδου,
 3. Απολογιστικής Έκθεσης. 

 

 

Περίοδος:  10/2011– 05/2013  

Αποδέκτης: Αστυνομία Κύπρου (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Σύμβουλος Διαχείρισης για το Έργο «ΠΥΡΑΣΦ: Δράσεις συνεργασίας για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ασφάλειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος, 2007- 2013»

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που αποτελεί η εξασφάλιση της ορθολογικής παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Δράσεων του Έργου «ΠΥΡΑΣΦ: Δράσεις Συνεργασίας για την Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ασφάλειας» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα– Κύπρος, 2007– 2013» και συγχρηματο-δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρασχεθούνε μέσω των ακόλουθων βασικών ενεργειών:

 • Συνεχής υποστήριξη των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου που θα δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου για την αποτελεσματική διαχείριση των παρεμβάσεων.
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου που θα δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:Συνεχής υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, δηλαδή της εξέλιξης υλοποίησης των επιμέρους Δραστηριοτήτων.Συνεχής υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου για την εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης απορρόφησης των πόρων του.
 • Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη σε τακτικές συναντήσεις εθνικού ή τοπικού επιπέδου και επιπέδου Υπηρεσίας,
 • Ημερίδες- σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης των Δραστηριοτήτων του Έργου. 
 • Συνεχής υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, δηλαδή της εξέλιξης υλοποίησης των επιμέρους Δραστηριοτήτων.
 • Συνεχής υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου για την εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης απορρόφησης των πόρων του. 
 • Συνεχής υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην παρακολούθηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου.
 • Πλήρης υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πακέτων Εργασίας / Ενεργειών. 

 

Περίοδος: 10/2011– 06/2013

Αποδέκτης:Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

Σύμβουλος Διαχείρισης για το Έργο «Ποσειδών: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιτήρησης Θαλάσσιου Χώρου με εφαρμογή συστοιχιών καμερών και δικτύου αισθητήρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα– Κύπρος, 2007- 2013»

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εξασφάλιση της ορθολογικής  παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Δράσεων του Έργου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ:Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιτήρησης Θαλάσσιου Χώρου με εφαρμογή συστοιχιών καμερών και δικτύου αισθητήρων» της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα– Κύπρος, 2007– 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρασχεθούνε μέσω των ακόλουθων βασικών ενεργειών:

 

 

 • Συνεχής υποστήριξη στα άτομα που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου.
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη στα άτομα της Αστυνομίας Κύπρου που θα δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου.
 • Συνεχής υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, δηλαδή της εξέλιξης υλοποίησης των επιμέρους Δραστηριοτήτων του.
 • Συνεχής υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου για την εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης απορρόφησης των πόρων του.
 • Συνεχής υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου στην παρακολούθηση του συμφωνη-θέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου.
 • Πλήρης υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πακέτων Εργασίας/Ενεργειών.

 

 

Περίοδος: 11/2011– σήμερα  

Αποδέκτης:Αστυνομία Κύπρου (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εκπόνησης Έρευνας “Cycling Asset Analysis” και διοργάνωσης ενεργειών ευαισθητοποίησης για το Έργο CYCLO που υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED

 

Σύντομη περιγραφή

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της αειφόρου διακίνησης σε αστικά περιβάλλοντα που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED, μέσω της εισαγωγής της ποδηλατικής πολιτικής στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ειδικότερος στόχος του Έργου είναι η άρτια προετοιμασία του έργου “CYCLO” και πιο συγκεκριμένα:

 • Αξιολόγηση της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή των ποδηλατικών υποδομών στην Κύπρο, με την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού να αποτελεί το παράδειγμα της Έρευνας.
 • Διατύπωση της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την προβολή του τουρισμού της υπαίθρου, σε συνάφεια με τη γενική στρατηγική τουριστικής προβολής της Κύπρου αναφορικά με τη χρήση του ποδηλάτου ως πολυμορφικό μέσο μεταφοράς των κατοίκων των αστικών περιοχών και των τουριστών.
 •  Διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που θα εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής αυτής.
 • Προσδιορισμός των βασικών διοικητικών απαιτήσεων διαχείρισης του Σχεδίου από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών υλοποίησης.

Η ENOROS Consulting Ltd έχει αναλάβει, στα πλαίσια του Έργου, την τεχνική υποστήριξη του ΚΟΤ σε σχέση με τη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση του Έργου CYCLO, την εκπόνηση της Έρευνας “Cycling Asset Analysis” και τη διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης για το Έργο CYCLO. 

 

 

Περίοδος:04/2011 – 01/2013

Αποδέκτης:Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες ή/και άλλους Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου»

 

Σύντομη περιγραφή

Κύριο αντικείμενο του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης (ΤΣΥ) αποτελεί η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στην εκτέλεση των εργασιών που προκύπτουν για την διαχείριση και υλοποίηση του Έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες ή/και άλλους ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου» μέχρι την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών αποτελεσματικής εφαρμογής του Έργου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Αύξηση των Οικονομικά Ενεργών και Απασχολούμενων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» του Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007-2013».

Οι Ειδικοί Στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

 

 

 • Τεχνική υποστήριξη του ΥΠΠ στην επιτυχή  διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες ή/και άλλους ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου».
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ΥΠΠ ως Δικαιούχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007- 2013».
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΥΠΠ στις διαδικασίες  «κλεισίματος» του Έργου και των επιμέρους συμβάσεών του, σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και των Εθνικών Δομών.  

 

 

Περίοδος:01/2011 – 09/2015

Αποδέκτης:Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)

Αγορά υπηρεσιών Εξωτερικών Τεχνικών Συνεργατών στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης (Preparatory Action) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Destinations of Excellence (EDEN)– ENT/TOU/10/5.1.1– Grant Programme 2010 – Tourism and Regeneration of Physical Sites”

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN)”, το οποίο έχει προωθηθεί με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει την επιλογή του καλύτερου προορισμού στη χώρα κάθε Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Το θέμα του συγκεκριμένου διαγωνισμού ήταν «Ο Τουρισμός και η Αναγέννηση των Φυσικών Προορισμών» (“Tourism and Regeneration of Physical Sites”). Οι προορισμοί που επελέγησαν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας την πολυμορφία, την μοναδικότητα και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε τόσο την προετοιμασία, υλοποίηση, διαχείριση και οργάνωση του Προγράμματος σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, καθώς και την υποστήριξη και ενημέρωση των Δικαιούχων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.

 

 

Περίοδος:12/2010 – 10/2011 

Αποδέκτης:Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία»

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης (ΤΣΥ) στοχεύει στην ενίσχυση και την συνεχή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο για την οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό όσο και την επιστημονική  υποστήριξη των δράσεων του Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία» καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωση του.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του έργου του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης, διαχείρισης και επιστημονικής υποστήριξης του Έργου μέσω των ακόλουθων:

 • Καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων,  
 • Επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τη Διαχειριστική Αρχή και τον Ενδιάμεσο Φορέα,
 • Ετοιμασία όλων των αναγκαίων εγγράφων/ αναφορών/ στοιχείων που απαιτούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.
 • Συντονισμός των άλλων εμπλεκόμενων στο Έργο φορέων.  

 

Περίοδος:04/2010 – 08/2015

Αποδέκτης:Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου των Σχεδίων «Κίνητρα για την εργοδότηση ατόμων με αναπηρία», «Κίνητρα για την εργοδότηση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού» και «Σχέδια κινήτρων απασχόλησης ή και μείωσης της ανεργίας»

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Εργασίας- Ενδιάμεσου Φορέα (ΙΙ) για την ορθολογική εφαρμογή των δράσεων των Σχεδίων Χορηγιών «Κίνητρα για την εργοδότηση ατόμων με αναπηρία», «Κίνητρα για την εργοδότηση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού» και «Σχέδια κινήτρων απασχόλησης ή και μείωσης της ανεργίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Αύξηση των Οικονομικά Ενεργών και Απασχολούμενων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2007-2013. 

 

Περίοδος:05/2010- 04/2015

Αποδέκτης: Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Αγορά υπηρεσιών Εξωτερικών Τεχνικών Συνεργατών στο Πλαίσιο της Προπαρα-σκευαστικής Δράσης (Preparatory Action) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Destination of Excellence (EDEN) - ENT/TOU/09/5.1.1 - Grant Programme 2009 - Aquatic Tourism”

 

Σύντομη περιγραφή

Στο πλαίσιο του Έργου “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN)”, το οποίο  προωθήθηκε με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών κλήθηκαν να επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Τουρισμός Υγρού Στοιχείου» (Aquatic Tourism), ενώ οι προορισμοί που επελέγησαν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, την μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε την προετοιμασία και οργάνωση του Προγράμματος σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, καθώς και την υποστήριξη και ενημέρωση των Δικαιούχων που ενδιαφέρθηκαν να λάβουν μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

 

Περίοδος:02/2010 – 07/2010

Αποδέκτης:Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις διαδικασίες αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

 

 

Σύντομη περιγραφή

 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (YΠΠ) για τη συμπλήρωση, τεκμηρίωση και τελική διαμόρφωση των Τεχνικών Δελτίων για τα ακόλουθα Έργα:

 

 • “Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Διαδικασιών του ΥΠΠ)”,
 • “Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”,
 • “Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)”. 

 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

 

Ειδικότερα, η ENOROS Consulting Ltd υποστηρίζει τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου και του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα, για το σχεδιασμό των ως άνω έργων, με τρόπο που να μεγιστοποιείται η επιλεξιμότητά τους και η δυνατότητα της άμεσης ένταξής τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

 

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται:

 

 • Ενδιάμεση υποβολή των κατάλληλα συμπληρωμένων, τεκμηριωμένων και πλήρως διαμορφωμένων Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) για τα προαναφερόμενα έργα,
 • Τελική υποβολή ΤΔΕ, τα οποία θα διαμορφωθούν αφού ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες εισηγήσεις/παρατηρήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα.

 

 

Περίοδος:10/2009 – 12/2011

Αποδέκτης:Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Leonardo da Vinci Mobility “Τοποθέτηση Προσωπικού του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου σε μοντέλα βρεφικούς σταθμούς της Αθήνας, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει Πιστοποιημένες Παιδαγωγικές Μεθόδους της ΕΑΔΑΠ”  

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στη διακρατική κινητικότητα με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του προσωπικού του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου (Λευκωσία, Κύπρος) από τη ΜΚΟ «Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών» (Αθήνα, Ελλάδα). Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό προσωπικό καταρτίστηκε και εξοικειώθηκε με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα προσχολικής εκπαίδευσης ενώ παράλληλα είχε τη δυνατότητα να προάγει τη γνώση, τις δεξιότητες και τα προσόντα με στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής τους εξέλιξης στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Περίοδος:10/2009 – 10/2010

Αποδέκτης:Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο (Lions Infant and Child Care Centre of Strovolos Industrial Estate) 

Project Management του Έργου “Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υπηρεσιών για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες του Σπιτιού Ερυθρού Σταυρού”

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την αναδιοργάνωση του Σπιτιού του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε παιδία με ειδικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσέφερε η ENOROS αφορούσαν:

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση εκθέσεων προόδου και απολογισμού του Έργου.
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Φορέα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

 

Περίοδος: 10/2009 – 10/2010

Αποδέκτης: Ερυθρός Σταυρός

  Project Management του Έργου “Εκπαιδευτές και Γονείς ενάντια στη Βία”

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την αγορά αναφορικά με δράσεις διαφώτισης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων /εργαστηρίων και διαλέξεων απευθυνόμενα σε εκπαιδευτές και γονείς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσέφερε η ENOROS αφορούσαν:

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση εκθέσεων προόδου και απολογισμού του Έργου.
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Φορέα σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

 

 

Περίοδος:10/2009 – 10/2010

Αποδέκτης:Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια

Project Management του Έργου “Εκπαίδευση σε Ιατρικό Προσωπικό στην ανάγκη, την αξία, και στις λεπτομέρειες της υλοποίησης της Βέλτιστης Χρήσης Αίματος και Αιμοεπαγρύπνησης”

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού για την ανάγκη της βέλτιστης χρήσης του αίματος, καθώς και στην υλοποίηση/ εφαρμογή ενός συστηματικού συστήματος επαγρύπνησης για τις δυσμενείς αντιδράσεις και συμβάντων που συσχετίζονται με τη μετάγγιση αίματος.

 Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσέφερε η ENOROS αφορούσαν:

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση εκθέσεων προόδου και απολογισμού του Έργου.
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Φορέα σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

 

Περίοδος:10/2009 – 10/2010

Αποδέκτης:Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

  Project Management του Έργου “Εκ γενετής Καρδιοπάθεια και Εγκυμοσύνη”

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ιατρικών ημερίδων, καθώς και εκπαιδευτικών διαλέξεων στο αντικείμενο της εγκυμοσύνης σε άτομα με εκ γενετής καρδιοπάθεια. Οι εκπαιδευτικές ημερίδες αφορούσαν την εκπαίδευση ιατρών στο αντικείμενο της εγκυμοσύνης σε άτομα με εκ γενετής καρδιοπάθεια, ενώ οι εκπαιδευτικές διαλέξεις απευθύνονταν στα ίδια τα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσέφερε η ENOROS αφορούσαν:

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση εκθέσεων προόδου και απολογισμού του Έργου.
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Φορέα σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

 

Περίοδος: 10/2009 – 10/2010

Αποδέκτης: Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

Αγορά υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στις διαδικασίες αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013)
 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος της Σύμβασης αποτέλεσε η επιστημονική/τεχνική υποστήριξη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για την τεκμηρίωση των δράσεών του στο πλαίσιο υποβολής έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Το Έργο αφορούσε στην αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Κύριων Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης, και συγκεκριμένα, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπουργείο Οικονομικών), και του Τμήματος Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Το αντικείμενο της Σύμβασης περιελάμβανε τα ακόλουθα πεδία:

α) Ανάλυση του Συνοπτικού Δελτίου Προγραμματισμού Έργου

β) Τεκμηρίωση και συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Έργου (δράσεις, δείκτες, προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα κτλ), με τρόπο που να μεγιστοποιείται η επιλεξιμότητα του έργου. 

 

Περίοδος:10/2008 – 02/2009

Αποδέκτης:Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπουργείο Οικονομικών)

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου στις διαδικασίες αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013”

 

Σύντομη περιγραφή

Η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή της πρότασης σχετικά με το Έργο «Διασύνδεση Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό Κόσμο», το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-13. Συγκεκριμένα η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε τα ακόλουθα:

 • Τεκμηρίωση, συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου (δράσεις, δείκτες, προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα και ότι άλλο συμπεριλαμ-βάνεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου) με τρόπο που να μεγιστοποιείται η επιλεξιμότητα του έργου.
 • Υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου μαζί με οποιονδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την «Αίτηση Υποβολής Πρότασης» μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί.
 • Υποστήριξη της ετοιμασίας Συμφωνικού εγγράφου μεταξύ των έξι (6) Πανεπιστημίων που θα ελάμβαναν μέρος στο Έργο.
 • Παρακολούθηση της πορεία της Αίτησης μέχρι και την τελική έγκριση και ανάθεση του Έργου.
 • Να υποστηρίξει την διαδικασία έγκρισης του έργου (δηλαδή, κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης).

 

 

Περίοδος:09/2008 – 04/2009

Αποδέκτης:Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης προς την Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG III για την ολοκλήρωση του Διασυνοριακού Προγράμματος “Ελλάδα- Κύπρος” της περιόδου 2000 - 2006 

 

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια της υλοποίησης του παραπάνω έργου, η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς την Ε.Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG III για την ολοκλήρωση του Διασυνοριακού Προγράμματος “Ελλάδα – Κύπρος” της περιόδου 2000 - 2006» και συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση των Έργων των Κυπρίων Τελικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Περίοδος:08/2008 – 06/2009

Αποδέκτης:Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΚΠ INTERREG

Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και λεπτομερής σχεδιασμός του έργου «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού»

 

Σύντομη περιγραφή

Ο γενικός στόχος του Έργου ήταν αφενός ο αναλυτικός σχεδιασμός και προγραμ-ματισμός του παραπάνω Έργου (Κυρίως Έργο) και η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για την υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότησή του και, αφετέρου, η παροχή τεχνικής και άλλου είδους συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Οι επιμέρους στόχοι του Έργου είναι:

 • Προσδιορισμός και εξειδίκευση του κυρίως Έργου και των δράσεων και δραστηριοτήτων που το συνθέτουν (αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου).
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός του Έργου, μέσω της κατάρτισης λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και αναλυτικού προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του συνόλου και κάθε επιμέρους δράσης του λυρίως Έργου.
 • Σχεδιασμός ενός συστήματος (μηχανισμού) παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης, παραλαβής και απόδοσης του Κυρίως Έργου.
 • Καθορισμός ενός γενικού σχεδίου δράσης, μεθοδολογίας υλοποίησης και προγραμματισμού διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων.
 • Ετοιμασία καταλόγου συμβάσεων.

 

 

Περίοδος:8/2008 – 6/2009

Αποδέκτης:Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Τοπικών Δράσεων στο πεδίο της Απασχόλησης

 

Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο της Σύμβασης επικεντρώθηκε στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αιρετών μελών και στελεχών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) και των κοινωνικών εταίρων (αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων) για τις νέες παρεμβάσεις της ΔΥΑ και τις δυνατότητες ανάπτυξης τοπικών δράσεων προώθησης της απασχόλησης. Ειδικότερα, ο Σύμβουλος θα σχεδιάσει και θα προωθήσειδράσεις ενημέρωσης / κατάρτισης  των αιρετών και στελεχών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων για την κινητοποίηση, στήριξη και συστηματική αξιοποίηση των παρεμβάσεων τους στην προώθηση της απασχόλησης.

Το περιεχόμενο του έργου διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες δραστηριοτήτων:

 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου που εξειδικεύει τις προβλεπόμενες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αιρετών μελών και στελεχών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων.
 • Υλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο.  

 

 

Περίοδος:07/2008 – 12/2008

Αποδέκτης:Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης για το έργο «Μονοπάτια Πολιτισμού»

 

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια της υλοποίησης του παραπάνω έργου, η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου για την υλοποίηση του έργου «Μονοπάτια Πολιτισμού» στο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ INTERREG IIIΑ Ελλάδα - Κύπρος και ειδικότερα για την κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα ως Δικαιούχος του ΕΠ. 

 

Περίοδος:4/2008 – 11/2008

Αποδέκτης:Ιερά Μητρόπολη Μόρφου  - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΚΠ INTERREG

Παροχή Υπηρεσιών Ομάδας Εξωτερικών Τεχνικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ENT2/07/COM N.R./5.1.1. - Grant Programme 2007 EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) “Tourism and Local Intangible Heritage”» 

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών «Ομάδας Εξωτερικών Τεχνικών Συνεργατών» και περιλάμβανε υπηρεσίες για υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος, την ετοιμασία όρων διαγωνισμού, παρακολούθηση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων και γενικότερα εργασία διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ENT2/07/COM N.R./5.1.1. Grant Programme 2007 - European Destinations of Excellence - “TourismandLocalIntangibleHeritage”.Ειδικότερα η ομάδα της ENOROSConsultingLtd εργάστηκε στα ακόλουθα:

 • Διαμόρφωση των συγκεκριμένων κριτηρίων βράβευσης λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας και βράβευσης όπως αναφέρονται στον υποφάκελο “Specifications” του εγγράφου European Destinations of Excellence – Grant Programme 2007 - “Call for Proposals” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Διαμόρφωση της διαδικασίας αίτησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας εντύπου αίτησης και ότι άλλων αναγκαίων.
 • Δημιουργία και διαχείριση του Helpdesk και άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων προς τους αιτητές.
 • Αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων.
 • Ετοιμασία όρων εντολής διαγωνισμού όπου απαιτείται με βάση την πρόταση υλοποίησης που έχει εγκριθεί και σύμφωνα πάντα με τις νενομισμένες διαδικασίες (π.χ. στην ετοιμασία λογότυπου και ιστοσελίδας, έκδοση εντύπου για το νικητή προορισμό).
 • Συγγραφή/ επιμέλεια των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ιστοσελίδα και στο έντυπο προβολής για τον νικητή προορισμό.
 • Ετοιμασία του Destination Dossier όπως απαιτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάη 2008).
 • Ετοιμασία του Final Implementation Report περιλαμβανομένου και του Financial Report όπως απαιτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούνιο 2008).

 

Περίοδος: 02/2008 – 06/2008

Αποδέκτης: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου για 5 Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Έργου για 5 Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας» και περιλαμβάνουν τη διαχείριση των προγραμμάτων, την ετοιμασία όρων διαγωνισμών, παρακολούθηση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων και γενικότερα εργασία διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως και των 5 προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIA Ελλάδα – Κύπρος. 

 

 

Περίοδος: 10/2007 – 03/2009

Αποδέκτης: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) 

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης  Έργου δύο Προγραμμάτων (CYRONMED και MESST) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTEREG IIIB – Archimed  

 

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα CYRONMED (Cycle Route of the Mediterranean) αφορά τη δημιουργία ενός περιφερειακού ποδηλατικού δικτύου, στρατηγικής για την προώθηση αειφόρου ποδηλατικού τουρισμού, προώθηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης για τα οφέλη από τη διακίνηση με ποδήλατο και να καταλήξει σε τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του προτεινόμενου δικτύου.

Το πρόγραμμα MESST (Mediterranean Standards for Sustainable Tourism) αφορά την δημιουργία κοινών κριτηρίων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του τουρισμού ενώ ταυτόχρονα προωθεί τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα την κάθε χώρας που συμμετέχει.

Στο συγκεκριμένο Έργο η Εnoros Συμβουλευτική ανέλαβε τα ακόλουθα για την συστηματική παρακολούθηση των προγραμμάτων:

 • Ανάπτυξη και τήρηση του πλάνου εργασίας για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.
 • Συμπλήρωση και υποβολή στον ΚΟΤ για έγκριση Τεχνικών Δελτίων Έργου και Τριμηνιαίων Δελτίων.
 • Ετοιμασία και σύνταξη Εκθέσεων προόδου σε σχέση με τις προβλέψεις δαπανών και την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων.
 • Τήρηση αρχείου καταγραφής των δύο προγραμμάτων που περιλαμβάνει όλα τα έργα και τα υποέργα τους.

Προετοιμασία των εγγράφων προσφορών, την υποστήριξη και εφαρμογή των διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και των δύο προγραμμάτων και σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους περί Δημοσίων Συμβάσεων, Κανόνες Πληροφόρησης κλπ.    

 

 

Περίοδος: 03/2006 –11/2008

Αποδέκτης: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)